ДОГОВІР ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТИ)

м. Київ

Дата публікації: 14 вересня 2023 року

Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський центр розвитку туризму" до невизначеного кола фізичних осіб щодо укладення Договору надання екскурсійних послуг (надалі - "Договір") у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Перед переглядом сайту обов'язково прочитайте цю публічну оферту, й, у разі незгоди з її умовами, утримайтеся від використання сайту https://kyivcitytravel.com.ua/.

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Виконавця укласти договір надання Послуг/купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://kyivcitytravel.com.ua/.

Даний договір є публічним, тобто відповідно (відповідно до ст. ст. 633, 641 та гол 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповіданльність за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Замовити" на сторінці оформлення замовлення і отримання Замовника від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

Умови даного Договору регулюють взяємовідносини Виконавця та Замовника та визначаються Законами України "Про захист прав споживачів" (в редакції, яка діятиме на момент акцепту договору) та Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими Наказом Міністерства економіки України №104 від 19.04.2007 року.

Ця публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами.

Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору,

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Виконавець - Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму», ідентифікаційний код юридичної особи 03358417, місцезнаходження за адресою: вул. Михайла Бойчука, 21, м. Київ, 01103.

Сайт - веб-сайт Виконавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://kyivcitytravel.com.ua/.

Послуга - надання екскурсійних послуг фізичним та юридичним особам.

Товар - Товаром є опублікований на сайті перелік, на якому можуть бути вказані:

  • ціна, назва та опис. Товар на сайті супроводжується його зображенням
  • QR код, який вестиме на картку товару на сайті;


Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб відповідно од ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.

Договір - цей Договір про надання екскурсійних послуг, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту ї Акцепту (прийняття) Замовником та встановлює однакові для всіх Замовників умови.

Акцент - надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання акта/рахунку на оплату Послуг у випадку оформлення Замовлення у представника Виконавця та/або здійснення Замовником оплати вартості Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Замовник/Покупець - будь-яка дієздатна повнолітня фізична або юридична особа/фізична особа-підприємець, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товару/Послуг для особистого або іншого споживання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Замовлення - є оформлена та розміщена заявка Замовника/Покупця для придбання Товарів, замовлення послуг, адресована Виконавцю/Продавцю, яка оформлена і надана Виконавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом./

Сторона - Виконавець або Замовник в залежності від контексту.

Сторони - Виконавець/Продавець та Замовник/Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та законодавством України.

Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно норм чинного законодавства України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір про надання екскурсійних Послуг/купівлі Товару укладається шляхом приєднання Замовником/Покупцем до запропонованої Виконавцем/Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Замовника до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Замовником/Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 634, 6.38 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. 3 моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Замовник/Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.4. Підтвердженням згоди Замовника/Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:

2.4.1. Підписанням Замовником/Покупцем Акту та/або рахунка на оплату Послуг у представника Виконавця/Продавця.

2.4.2. Оформлення Замовлення через сайт або за телефонами Виконавця/Продавця: + 38 (096) 006 80 94, у цьому випадку Замовник/Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Замовника, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення/замовлення.

2.4.3. Здійснення Замовником/Покупцем оплати замовлених Послуг/Товару.

2.5. Виконавець/Продавець на письмову вимогу Замовника/Продавця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

2.6. Факт отримання Виконавцем/Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Виконавцем/Продавцем повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Замовнику/Покупцю в електронному вигляді електронним листом на адресу електронної пошти, вказану Замовником при реєстрації на Сайті.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.8. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, з обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Послуг кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Виконавця/Продавця.

2.9. Якщо Замовник/Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Замовник/Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.10. Виконавець/Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Замовників/Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. У порядку та на умовах, визначних цим Договором. Виконавець/Продавець зобов’язується протягом визначеного в Договорі строку надавати екскурсійні послуги відповідно до графіку і переліку,

3.2. Замовник замовляє та оплачує Послугу/Товар для особистого іншого споживання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3.3. Виконавець/Продавець надає/продає Послуги/товар на підставі Замовлення, яке Замовник/Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Виконавця/Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.4. Послуга/Товар характеризується місцем проведення, строком надання, ціною, характеристиками. Інформація про Послуги/Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Виконавця/Продавця.

3.5. Усі представлені на Сайті Послуги/Товари є унікальними пропозиціями Виконавця/Продавця і надаються/продаються виключно ним.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ/ПРОДАЖ ТОВАРУ

4.1.Виконання замовлення:

4.1.2. Очікувані терміни можуть змінюватися відповідно до графіку, опублікованого на Сайті.

4.1.3. Якщо Замовник здійснив реєстрацію, а дата та час Послуги змінилися, то Виконавець сповіщає Замовника про відповідні зміни шляхом надсилання Замовнику в електронному вигляді електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Замовником при Реєстрації на Сайті.

4.1.4 Реєстрація Замовлення починається, після надходження 100 % авансового платежу на рахунок Виконавця або підтвердження Замовником його оплати.

4.1.5. Замовлення також може бути анульоване, за письмовим зверненням Замовника не пізніше 3 календарних днів до моменту настання Послуги на електронну адресу Виконавця, або у випадку форс-мажорних обставин, у такому випадку авансовий платіж повертається Замовнику згідно банківських термінів.

4.1.6. Місце та час надання Послуг вказане на Сайті.

4.2. Продаж товару:

4.2.1. Продавець зобов'язується продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті. Покупець зобов'язується сплачувати за вартість Товару на умовах 100% попередньої оплати.

4.2.2. Продавець гарантує, що Товар не передано в заставу, не перебуває у спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

4.2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивною угодою або такою, що відбулася обманом чи під впливом.

4.2.4. Продавець підтверджує, що має дозволи на господарську діяльність та гарантує, що має право на реалізацію товару без обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця.

4.2.5. Покупець сам оформляє Замовлення на сайті, додаючи обрані Товари до віртуального кошика та натискаючи кнопку «ОФОРМИТИ».

4.2.6. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані та незареєстровані Покупці.

4.3. Виконавець надає Послуги/продає Товар на умовах, вказаних на Сайті.

4.4. Замовник/Покупець зобов'язується надати точну інформацію себе. Виконавець/Продавець не несе відповідальності за правильність даних, наданих Покупцем під час здійснення Замовлення.

4.5. Покупець несе відповідальність за свої дії на сайті під час реєстрації його облікового запису та від його імені.

4.6. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціни на Товари/Послуги визначаються Виконавцем/Продавцем самостійно та відображені на сайті Виконавця/Продавця.

5.2. Виконавець/Продавець не є платником ПДВ. Всі ціни на Послуги/Товар вказані на сайті у гривнях без урахування ПДВ.

5.3. Ціни на Послуги/Товар можуть змінюватися Виконавцем/Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару/Послуги, вартість якої оплачена Замовником/Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем/Продавцем в односторонньому порядку.

5.4. Оплата за Послуги/Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

5.4.1. Платіжною карткою через систему LiqPay на Сайті за допомогою технічних засобів або згідно укладеного Договору між Замовником/Покупцем та Виконавцем/Продавцем на розрахунковий рахунок IBAN відкритий у банку.

5.4.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця/Продавця.

5.5. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється виключно у безготівковій формі на підставі письмової заяви Замовника/Покупця, заповненням електронної форми на сайті Виконавця/Продавця протягом 7 банківських днів.

5.5.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Замовником/Покупцем у заяві.

5.5.2. Замовник/Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови повного надання інформації.

5.6. Виконавець/Продавець надає екскурсійні Послуги, які відповідають вимогам щодо їх якості та придатні для мети, з якою Послуги/Товари такого роду звичайно використовується.

5.7. Послуга вважається наданою належним чином та відповідно до Договору, якщо від Замовника не надійшло претензії протягом 48 годин, а на Товар протягом 14 днів з дня купівлі.

5.8. Виконавець/Продавець надає гарантії якості наданих Послуг/Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України та згідно норм чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, пандемії, епідемії що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

6.3. Замовник/Покупець повинен до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, Політикою конфіденційності, умовами та цінами, запропонованими Виконавцем/Продавцем на сайті.

6.4. На виконання Виконавцем/Продавцем своїх зобов'язань перед Замовником/Покупцем, Замовник/Покупець повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника/Покупця того що замовив Послуги/Товар.

6.5. При замовленні Товару/Послуги у Виконавця/Продавця Замовник/Покупець повинен не порушувати вимог чинного законодавства, не використовувати інформацію про Товари/Послуги (або об’єкти права інтелектуальної власності) у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця/Продавця та/або третіх осіб.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори, що виникають між Замовником/Покупцем і Виконавцем/Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Замовник/Покупець та/або Виконавець/Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Виконавець/Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 2.10 Договору.

7.4. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

7.5. Замовник/Покупець, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору щодо збору та обробки персональних даних та Політикою конфіденційності, що розміщена на Сайті.

7.6. Замовник/Покупець згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час замовлення Товару/Послуги, при реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Замовника/Покупця, Виконавцем/Продавцем можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим, Виконавець/Продавець зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про покупців третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.2. Усі умови Договору між Виконавцем/Продавцем та Замовником/Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://kyivcitytravel.com.ua/, на дату укладення Договору.

8.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://kyivcitytravel.com.ua/, зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладання Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

8.4. Датою укладання договору вважається день оплати Замовлення.

8.5. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Замовника/Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

8.6. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. Виконавець/Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Замовником/Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Замовником/Покупцем. Укладаючи Договір з Виконавцем/Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Замовник/Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

9. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Виконавця/Продавця при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник/Покупець надає Виконавцеві/Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Замовник/Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Замовника/Покупця обробляються відповідно до Закону України від «01» червня 2010 року No2297-VI «Про захист персональних даних».

9.3. Виконавець/Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника/Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем/Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем/Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником/Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.4. Замовник/Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Виконавця/Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

10.1. Всі виключні права на об’єкти права інтелектуальної власності на Послуги/Товари та/або об’єкти та/або матеріали, розміщені на Сайті, включаючи, але не обмежуючись логотипами, зображеннями брендів, слоганами, зображеннями, зберігаються за Виконавцем/Продавцем або третьою особою/особами, якій/яким ці права належать.

10.2. Виконавець/Продавець використовує всі об’єкти, які захищені правом інтелектуальної власності, за погодженням із власниками таких об’єктів.

10.3. Для законного використання об’єктів права інтелектуальної власності (в т.ч. торговельних марок) (нанесення на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий Товар/Послугу, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі, в доменних іменах, Замовнику/Покупцю потрібно отримати окремий дозвіл.

10.4. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності або фізичні особи виявили бажання використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, власниками яких є треті особи, в своїй діяльності, за дозволом на її використання вони мають звернутись до правовласника.

10.5. Продавець є власником виключних майнових авторських прав на ряд фотографічних творів, графічних зображень на Сайті. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті https://kyivcitytravel.com.ua/ для ілюстрації Товарів/Послуг.

10.6. У силу презумпції оригінальності об'єктів авторського права, всі фотографічні твори є оригінальними, тому охороняються авторським правом без реєстрацій та формальностей з моменту їх створення в усіх країнах світу відповідно до «Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів» і Законом України «Про авторське право і суміжні права».

10.7. Суб'єкт виключних майнових авторських прав на фотографічні твори може давати дозвіл на використання цих творів третім особам і заборонити їх використання, якщо таке має місце, без отримання дозволу.

11. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ

Комунальне некомерційне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку туризму»

Код ЄДРПОУ: 03358417
р/р IBAN: UA203052990000026001006211787
відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код банку (МФО): 305299
Телефон: + 38 (096) 006 80 94
Е-mail: knp.kcrt@ukr.net
Є платником податку на прибуток на загальних відставах
Не є платником ПДВ

В.о. директора Ірина Дунас

0
    0
    Ваш кошик
    Ваш кошик порожній